Wynzora, calcipotriol + betamethason, 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g
Lægemiddelform: creme Indikationsområde: Topikal behandling af mild til moderat psoriasis
vulgaris, inklusiv psoriasis i hovedbunden, hos voksne. Dosering: * Cremen påføres de berørte
områder en gang dagligt. Gnid cremen grundigt ind i et tyndt lag. Den anbefalede behandlingstid er
op til 8 uger. Behandlingen bør afbrydes, når der er opnået kontrol. Ved brug af lægemidler, der
indeholder calcipotriol, bør den maksimale daglige dosis ikke overstige 15 g. Den legemsoverflade,
der behandles med lægemidler, der indeholder calcipotriol, bør ikke overstige 30 %
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af
hjælpestofferne. Erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs psoriasis. Kendt forstyrrelse i
kalciummetabolismen. Virale (f.eks. herpes eller varicella) læsioner på huden, svampe eller
bakterielle hudinfektioner, parasitinfektioner, hudmanifestationer i forbindelse med tuberkulose,
perioral dermatitis, hudatrofi, striae atrophicae, skørhed i hudens kar, ichthyose, acne vulgaris, acne
rosacea, rosacea, ulcerationer og sår. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:*
Bivirkninger der ses i forbindelse med systemisk behandling med kortikosteroider, såsom
adrenokortikal suppression eller indvirkning på den metaboliske kontrol af diabetes mellitus, kan
også forekomme under topikal behandling med kortikosteroider på grund af systemisk absorption.
Anvendelse under okklusive forbindinger bør undgås, da det øger den systemiske absorption af
kortikosteroider. Anvendelse på store områder med beskadiget hud, på slimhinder eller i hudfolder
bør undgås, da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider. På grund af indholdet af
calcipotriol kan der forekomme hyperkalcæmi. Serumcalcium normaliseres, når behandlingen
seponeres. Risikoen for hyperkalcæmi er minimal, såfremt den maksimale daglige dosis (15 g) ikke
overskrides. Huden i ansigtet og på genitialierne er meget følsom over for kortikosteroider. Bør ikke
anvendes i disse områder. Patienten skal instrueres i korrekt brug af præparatet for at undgå
applikation og utilsigtet overførsel til ansigt, mund og øjne. Hænderne skal vaskes efter hver påføring
for at undgå utilsigtet overførsel til disse områder. Indeholder butylhydroxyanisol (E320) og
makrogolglycerolhydroxystearat som hjælpestoffer, der kan give lokale hudreaktioner (f.eks.
kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder. Interaktioner: Der er ikke udført
interaktionsstudier. Fertilitet, graviditet og amning:* Den potentielle risiko for mennesker er uvis.
Derfor bør Wynzora creme kun anvendes under graviditet, når den potentielle fordel opvejer den
potentielle risiko. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af kvinder, der ammer. Patienten bør
instrueres om ikke at bruge Wynzora creme på brystet, når hun ammer.. Virkning på evnen til at føre
motorkøretøj og betjene maskiner: Wynzora creme påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til
at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Bivirkninger:* Alle rapporterede bivirkninger blev set med
en hyppighed på under 1 %. De hyppigst rapporterede bivirkninger var reaktioner ved
applikationsstedet, såsom irritation, smerter, pruritus, eksem, eksfoliering, telangiektasi og
follikulitis. Pakningsstørrelser: Tube med 60 g. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk.
Udleveringsgruppe: B. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Almirall S.A., Barcelona, Spanien.

De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortede i forhold til det af Kommissionen
godkendte produktresumé dateret 23. februar 2022. Dette kan rekvireres vederlagsfrit fra den
danske repræsentant, Almirall ApS, Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø, telefon 70 25 75
Mis favoritos